Producenci

Regulamin OWS

 REGULAMIN ogólnych warunków sprzedaży sklepu internetowego działającego w domenie

http://www.rockglany.com

Niniejszy Regulamin stanowi ogólny zbiór postanowień umownych określający warunki sprzedaży towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego,  których nabycie możliwe jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem strony internetowej  działającej w domenie www.rockglany.com

 

Spis treści:

Rozdział I. Słownik - charakterystyka pojęć użytych w Regulaminie.

Rozdział II. Postanowienia ogólne.

Rozdział III. Sposoby złożenia zamówienia.

Rozdział IV. Informacje o cenie.

Rozdział V. Sposoby i terminy płatności związane z realizacją zamówienia.

Rozdział VI. Informacje związane z dostawą towaru (sposób, termin, koszty usług transportowych).

Rozdział VII. Prawo odstąpienia od umowy i jego wyłączenie.

Rozdział VIII. Procedura reklamacyjna towarów:

  1. odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową,
  2. gwarancja

Rozdział IX. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów (mediacja, arbitraż oraz bezpłatna pomoc prawna dla konsumentów).

Rozdział X. Prawo międzyczasowe dla umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Rozdział XI. Postanowienia końcowe.

WZORY FORMULARZY:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA WYMIANY

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO – RĘKOJMIA ZA WADY

 

I. Słownik - charakterystyka pojęć użytych w Regulaminie

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin – niniejszy regulamin zawierający zbiór postanowień (reguł) związanych z zawarciem umowy sprzedaży, zwany w dalszej części „Regulaminem ogólnych warunków sprzedaży” bądź  „Regulaminem”

Sprzedawca – Piotr Subel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PIOTR SUBEL Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "SUBEL" PIOTR SUBEL z adresem głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Bolesława Chrobrego 64, 32-660 Chełmek, działająca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

Możliwość pobrania wydruku z CEIDG ze strony internetowej http://www.ceidg.gov.pl

NIP: 5491134438

Regon: 121405306

Dane do kontaktu:

Numer telefonu:  509940245

Adres e-mail: annobuwie@op.pl

Adres korespondencyjny, w tym właściwy dla składanych reklamacji:

PPH "SUBEL" PIOTR SUBEL

ul. B. CHROBREGO 64

32-660 CHEŁMEK

Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zwany w dalszej części Regulaminu „konsumentem”

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Strona internetowa - dokument HTML (tj. plik tekstowo-graficzny odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie http:// www.rockglany.pl, zwana w dalszej części Regulaminu „stroną internetową”

Sklep internetowy - prowadzona przez Sprzedawcę strona internetowa, zawierająca w swojej treści m.in. opisy i zdjęcia towarów stanowiące przedmiot umów sprzedaży zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zwany w dalszej części „sklepem internetowym”

Elektroniczny formularz zamówienia – graficzny interfejs umożliwiający złożenie zamówienia na towary prezentowane w sklepie internetowym.

Towar/produkt – prezentowana w sklepie internetowym rzecz ruchoma (obuwie/galanteria skórzana) będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą.

Zamówienie- oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy kupna - sprzedaży ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianego towaru. 

II. Postanowienia ogólne

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

 2. Sprzedawca w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość m.in. przy pomocy strony internetowej, działającej w domenie http://www.rockglany.com prowadzi sprzedaż detaliczną obuwia, galanterii skórzanej (portfele, torebki) oraz akcesoriów obuwniczych w postaci sznurowadeł do butów, wkładek i impregnatów/past do pielęgnacji produktów skórzanych.

 3. W ramach zawieranych umów, o których mowa w pkt 2. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na konsumenta/klienta własność prezentowanego w sklepie internetowym towaru a następnie wydać mu go, zaś konsument/klient zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

 III. Sposoby złożenia zamówienia

 1.Zamówienia na towary prezentowane w sklepie internetowym można składać przy wykorzystaniu:

 

  • strony internetowej i zamieszczonego na niej elektronicznego formularza zamówienia (procedura opisana w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną),
  • poczty e-mail pod adresem: annobuwie@op.pl
  • telefonu pod numerami  509940245

 

2. Zamówienia dokonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (strona internetowa oraz adres e-mail) przyjmowane są całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

3. Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

4. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych osobowych:

- Imię i nazwisko,

- adres do korespondencji (adres dostawy),

- adres e-mail,

- numer telefonu

5. W przypadku zamówień dokonywanych w formie e-mail bądź  telefonicznie, należy podać, oprócz danych wymienionych w pkt. 4 informacje o :

- interesującym klienta towarze, w tym określenie jego modelu, numeru a także zamawianej ilości,

- cenie towaru,

- dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty oraz dostawą, zgodnie z przyjętymi sposobami płatności i dostawy określonymi w niniejszym Regulaminie.

6. W przypadku nieudostępnienia przez konsumenta danych, o których mowa w pkt. 4, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego zamówienia, przesyłając na adres e-mail klienta lub w postaci sms (na podany w procesie zamówienia numer telefonu) informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 8. Wiadomość e-mail, o której mowa w pkt. 7, zawiera informacje o istotnych składnikach złożonego zamówienia, na które składają się:

- zestawienie towaru/ów ze wskazaniem ich nazw (model, numer obuwia),

- cena,

- dane  Klienta,

- wybrany sposób dostawy,

- wybrana forma płatności za towar,

- pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

9. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą.


10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez:
wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości o e-mail, o której mowa w pkt. 9 – dotyczy to zamówień składanych poprzez stronę internetową, telefonicznie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: annobuwie@op.pl a także przez wydrukowanie i przekazanie konsumentowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu (faktura lub paragon).


11.Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie klienta.

IV. Informacja o cenie

1.Przy każdym towarze, prezentowanym na stronie sklepu internetowego, zamieszczona jest jego cena wyrażona w złotych polskich (PLN).

2.Cena, o której mowa w pkt. 1, zawiera podatek od towarów i usług (VAT). 

  1. Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy, których wysokość uzależniona jest od wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, opisanego w rozdziale VI niniejszego Regulaminu.

4. Konsument składający zamówienie za pośrednictwem dostępnych środków porozumiewania się na odległość (strona internetowa, e-mail, telefon) dokonuje wyboru sposobu dostawy w procesie składania zamówienia, gdzie ceny poszczególnych usług transportowych dostępne są opcjonalnie w formularzu zamówienia, a także w zakładce na stronie internetowej zatytułowanej „KOSZTY DOSTAWY”.

5. W przypadku dokonania przez klienta zamówienia towaru/ów na kwotę 350 zł (PLN) lub wyższą i wybrania jako sposobu płatności formy bezgotówkowej: przelewu elektronicznego lub na konto Sprzedawcy, koszt dostawy na terytorium RP pokrywa Sprzedawca (darmowa przesyłka).

 

V. Sposoby i terminy płatności związane z realizacją zamówienia

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za towar (formę bezgotówkową, płatność gotówką):

a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy, prowadzony przez ING BANK ŚLĄSKI

Numer rachunku bankowego:  20 1050 1256 1000 0090 7728 6632 (prosimy o podanie w tytule przelewu numeru zamówienia),

b) przelewy elektroniczne (e-przelewy) za pośrednictwem serwisu PayU.pl, w tym także kartą płatniczą, 

c) przelewy elektroniczne „Płatności Shoper”. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności) np. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

d) płatność gotówką („za pobraniem”) przy odbiorze przesyłki,

2. O sposobie dokonania płatności decyduje Klient w procesie składania zamówienia za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej (poprzez kliknięcie właściwego checkboxa) lub informując o tym w zamówieniu e-mailowym lub telefonicznie.

3. Zamówienie, w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem tradycyjnym na konto lub za pomocą systemu płatności elektronicznych, jest realizowane niezwłocznie z momentem uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

4. W przypadku płatności „za pobraniem”, klient płaci gotówką odbierając towar na poczcie lub od kuriera.

VI. Informacje związane z dostawą towaru (sposób, termin, koszty usług transportowych)

1.Dostawa zamówionych w sklepie internetowym towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz firmy InPost.

2. Zasięg terytorialny świadczonych usług dostawy, w ramach dokonanego zakupu w sklepie internetowym obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), a w przypadkach indywidulanie uzgadnianych kraje całego świata.

3. Wyboru sposobu dostawy dokonuje konsument w procesie składania zamówienia.

4.Całkowity czas dostawy to czas realizacji zamówienia oraz czas wysyłki.

W zależności od wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, dostarczanie przesyłek z zamówionym towarem następuje w terminie:

Czas realizacji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi do 48 h w dni robocze od momentu wydania przesyłki kurierowi.

Czas realizacji dostawy za pośrednictwem firmy InPost wynosi 2-3 dni robocze od momentu wydania przesyłki kurierowi

 

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy i jego wyłączenia

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie  o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni, którego bieg rozpoczyna się w momencie objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na jeden z podanych poniżej sposobów:

a) pisemnie na adres korespondencyjny:

PPH "SUBEL" PIOTR SUBEL

ul. B. CHROBREGO 64

32-660 CHEŁMEK

b) drogą elektroniczną na adres e-mailowy: annobuwie@op.pl

3.  Istnieje możliwość osobistego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy pod wyżej wskazanym adresem (pkt. 2 lit. a) przy zachowaniu terminu, o którym mowa w pkt. 1.

4. Konsument ma możliwość również skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego treść znajduje się w treści niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i nie wpływa w żaden sposób na ważność i skuteczność składanego w tym zakresie oświadczenia.

5. W przypadku skorzystania przez konsumenta z możliwości złożenia oświadczenia o  odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, o której mowa w pkt. 2 lit. b, Sprzedawca potwierdza konsumentowi w formie wiadomości e-mail otrzymanie przesłanego oświadczenia.

6.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje w ten sposób, że:

a) sprzedawca, niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,

b) zwrot płatności, o której mowa w lit. a, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,

c) konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej, nie później w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli towar został wysłany lub dostarczony osobiście, przed jego upływem na poniżej wskazany adres:

PPH "SUBEL" PIOTR SUBEL

ul.B. CHROBREGO 64

32-660 CHEŁMEK

 8.  Do chwili otrzymania towaru przez Sprzedawcę lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa w pkt 7 lit a., chyba że sam zaproponował odbiór towaru od konsumenta.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a tj. obuwie wykonywane na indywidulane zamówienie klienta w tym wg określonej przez niego specyfikacji, a niewystępujące w standardowym katalogu towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego.

VIII. Procedura reklamacyjna towarów

A. Odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową

1.Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.

2.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli zakupiony przez niego towar ma wadę fizyczną lub prawną.

3.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru, określona jest przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umowa, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru konsumentowi.

5. Jeżeli zakupiony przez konsumenta towar ma wadę, o której mowa w pkt. 2, uprawniony z tytułu niezgodności z umową zawiadamiając Sprzedawcę o wadzie, ujawnionej w terminie określonym w pkt 4 powinien wskazać:

a) imię i nazwisko,

b) adres do korespondencji,

c) adres e-mail,

d) numer telefonu,

e) opis ujawnionej wady (na czym polega),

f) żądanie  realizacji roszczeń bądź uprawnień konsumenta wynikających z wadliwości towaru,

6. Żądaniami, o których mowa w pkt. 4 lit f, jakie przysługują konsumentowi w ramach odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są:

a) naprawa,

b) wymiana towaru na nowy,

c) obniżenie ceny,

d) odstąpienie od umowy w przypadku gdy naprawa lub wymiana jest niemożliwa.

7. Wybór żądania, o którym mowa w pkt 4 lit f, należy do konsumenta, jednakże sprzedawca może zaproponować formę usunięcia wady towaru w sposób, który nie spowoduje zwłoki i nadmiernych kosztów po stronie zgłaszającego wadę.

8.Nie ustosunkowanie się przez Sprzedawcę do jednego z żądań konsumenta, o których mowa w pkt 5 lit a-c, w terminie 14 dni, skutkuje uznaniem ich za uzasadnione.

9. Zawiadomienia o wadzie zakupionego towaru konsument może dokonać:

a) pisemnie na adres Sprzedawcy:

PPH "SUBEL" PIOTR SUBEL

ul. B. CHROBREGO 64

32-660 CHEŁMEK

b) za pomocą poczty e-mail: annobuwie@op.pl

c) telefonicznie pod jednym ze wskazanych numerów telefonu:  509940245

10. Wadliwy towar należy odesłać pod niżej wskazany adres:

PPH "SUBEL" PIOTR SUBEL

ul. B. CHROBREGO 64

32-660 CHEŁMEK

11. Procedura związana z wykonaniem przez konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru jest nieodpłatna na każdym jej etapie.

12. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu)dni liczonych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji, przy czym termin ten liczy się dopiero od momentu kompletnego złożenia reklamacji, przez co rozumie się także datę dostarczenia przez Kupującego uszkodzonego towaru na wskazany przez Sprzedawcę adres.

 

B. GWARANCJA

1.Towary prezentowane na stronie sklepu internetowego objęte są 1 letnią gwarancją 

2. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej (RP)

3. Zakres gwarancji, a także termin jej obowiązywania określony jest również w karcie gwarancyjnej załączonej do towaru.

4. Sprzedawca wydaje konsumentowi wraz sprzedanym towarem dokument gwarancyjny oraz sprawdza znajdujące się na towarze oznaczenia z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym.

5. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionego towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6. Wykonanie przez konsumenta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

C. NIEZGODNOŚĆ TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ (dla umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014 roku)

1. W przypadku umów sprzedaży zawartych przed datą 25 grudnia 2014 roku, zakres i podstawę odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, określa ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania przesyłki konsumentowi, termin ten biegnie na nowo w razie wymiany reklamowanego towaru na nowy.

3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.


4. W przypadku gdy naprawa lub wymiana, o których mowa w pkt. 3, nie są możliwe, wymagają nadmiernych kosztów, narażają konsumenta na znaczne niedogodności, konsument  może żądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Nie można odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru jest nieistotna.

5. Konsument  traci uprawnienia określone w pkt. 3 i 4 jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

6. Zawiadomienie o niezgodności towaru z umową należy wysłać na adres e-mailowy: annobuwie@op.pl bądź pisemnie na poniżej wskazany adres:

PPH "SUBEL" PIOTR SUBEL

ul. B. CHROBREGO 64

32-660 CHEŁMEK , ewentualnie złożyć je osobiście pod wyżej wskazanym adresem.

7. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 6 należy podać:

- imię i nazwisko konsumenta,

-datę zakupu,

-datę wystąpienia niezgodności,

- opis niezgodności,

- żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.  

9 . Towar niezgodny z umową należy odesłać lub dostarczyć osobiście pod wskazany poniżej adres:

PPH "SUBEL" PIOTR SUBEL

ul. B. CHROBREGO 64

32-660 CHEŁMEK

10.Poniżej zamieszczony został wzór formularza reklamacyjnego, którym konsument może się posłużyć zawiadamiając Sprzedawcę o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową(http://ann-obuwie.pl/protokol/1b.pdf)

11.W obrocie z przedsiębiorcami wyłącza się stosowanie przepisów w zakresie rękojmi za wady zakupionego towaru.

IX. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów (mediacja, arbitraż, bezpłatna pomoc prawna dla konsumentów)

1.Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowych form rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą.

2. Do sposobów, które umożliwiają rozstrzygnięcie sporu bez udziału sądu powszechnego należą m.in. .mediacja i arbitraż (sąd polubowny).

A. MEDIACJA

1.W przypadku sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą istnieje możliwość skorzystania z mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.

2. Postępowanie mediacyjne, o którym mowa w pkt. 1 wszczyna się na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.

B. ARBITRAŻ – POLUBOWNY SĄD KONSUMECKI

1. Istnieje możliwość skorzystania również ze stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, a rozstrzygających sprawy z zakresu praw majątkowych wynikających z umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

2. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich, o których mowa w pkt. 3,  określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r.

w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

3. Procedury związane z wszczęciem postępowania przed sądami polubownymi – sądami konsumenckimi, w tym wzory pozwów, opisane i udostępnione są na stronach internetowych BIP – Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

4. Alternatywne metody rozstrzygania sporów
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji konsumenta lub rozpatrzenia jej niezgodnie z jego żądaniem, konsument ma prawo:
- zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do organizacji konsumenckich, w tym powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta,
- złożyć wniosek o mediację przeprowadzaną przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej (mediacja może być wszczęta z urzędu lub na wniosek), - złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu bezpośrednio do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. - skierować skargę za pomocą interaktywnej platformy ODR, do której bezpłatny dostęp znajduje się w poniższym linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

C. BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA KONSUMENTA

1.Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów wykonują również: samorząd terytorialny poprzez powiatowych (miejskich) rzeczników konsumenckich, a także organizacje konsumenckie i inne instytucje, do których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsumentów.

2. Wykaz rzeczników konsumentów można znaleźć m.in. na stronie Prezesa UOKiKhttp://www.uokik.gov.pl/.

3. Bezpłatną pomoc prawną dla konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe m.in. Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach internetowych:www.federacja-konsumentow.org.pl oraz www.konsumenci.org.

4. Z tematyką pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, konsumenci mogą się zapoznać na stronie internetowej Prezesa UOKiK w domenie http://www.uokik.gov.pl/ 

D. INTERNETOWY SYSTEM ROZSTRZYGANIA SPORÓW (ODR)
Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami w zakresie zawieranych umów na odległość przy pomocy interaktywnej strony do której elektroniczny i bezpłatny dostęp znajduje się w domenie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

X. Prawo międzyczasowe dla umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

1. Zgodnie z przyjętymi zasadami prawa międzyczasowego oraz regulacją wynikającą z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, do umów sprzedaży zawartych przed datą 25 grudnia 2014 roku zastosowanie mają przepisy obowiązujące w dacie przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Do konsumentów, którzy przystąpili do umowy ze Sprzedawcą, przed datą określoną w pkt. 1 stosuje się przepisy:

- Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, oraz - Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,

3. Tryb postępowania reklamacyjnego dla konsumentów, o których mowa w pkt. 2, oraz  kwestia odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową podlega przepisom ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Szczegółowa procedura reklamacyjna w zakresie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową oraz gwarancji została opisana również w rozdziale VIII lit. B i C.

XI. Postanowienia końcowe

1.  Umowy sprzedaży, w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zawierane są w języku polskim i zgodnie z obowiązującym prawem RP (Rzeczypospolitej Polskiej), co jednak nie pozbawia konsumenta ochrony prawnej przyznanej mu w kraju jego miejsca zwykłego pobytu, a których to przepisów nie można wyłączyć w drodze umowy.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą w szczególności  przepisy:

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny,

- ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,

- ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

3. Sprzedawca, z ważnych powodów, dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności w wyniku:

- nowelizacji przepisów ustaw, mających m.in. wpływ na treść i sposób zawierania umów na odległość,

- zmiany cen odnoszących się do kosztów transportu,

- zmiany sposobów dostawy jakie wiążą się z realizacją złożonych zamówień,

- zmian wynikających z prowadzonej przez Sprzedawcę formy prowadzonej działalności gospodarczej,

4. Zmiany, o których mowa w pkt. 3, obowiązują w terminie 7 dni od momentu ich publikacji na stronie internetowej, ze wskazaniem daty opublikowania zmian.

5. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie sklepu internetowego z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.

6.Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia, chyba że konsument złożył dla siebie ofertę korzystniejszą, wówczas postanowienia umowne uzgodnione indywidulanie znajdą pierwszeństwo przed treścią stosowanego regulaminu i mają charakter wiążący dla łączącej strony umowy sprzedaży w brzmieniu i zakresie ustalonym zgodnymi oświadczeniami stron.

7.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a klientem zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

8. Niniejszy Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: http://www.rockglany.com

9. Przedstawione na stronie sklepu internetowego: szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy towarów nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

Regulamin ogólnych warunków sprzedaży sklepu internetowego działającego w domenie www.rockglany.com nie może być bez zgody Sprzedawcy rozpowszechniany i używany dla celów innych niż te związane z umową sprzedaży, świadczeniem usług drogą elektroniczną, postępowaniem sądowym oraz pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów (ADR).

 

REGULAMIN OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY glanyrock.pdf

WZORY FORMULARZY

WZÓR FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY.pdf

WZÓR FORMULARZA WYMIANY.pdf

wzór formularza reklamacyjnego - rękojmia za wady.pdf

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl