Producenci

Polityka prywatności - informacja RODO

 POLITYKA PRYWATNOŚCI -INFORMACJA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy Pana/Panią, że :

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH - KONTAKT

  1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Subel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPH"SUBEL” Piotr Subel, NIP: 5491134438, Regon:121405306

        - adres: ul. B. Chrobrego 64, 32-660 Chełmek

        - telefon: 509940245

        - e-mail:annobuwie@op.pl

DANE PRZETWARZANE W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA:

Przetwarzamy Pana/ Pani dane osobowe, które zostaną przez Pana/Panią podane w formularzu zamówienia, rejestracji konta,  zapisując się do newslettera lub wysyłając do nas wiadomość e-mail. Przetwarzamy także numer rachunku bankowego w przypadku dokonywania płatności za pomocą rachunku bankowego, a także na podany przez Pana/Panią numer rachunku bankowego dokonujemy zwrotów w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

CEL POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA ICH WYKORZYSTANIA, OKRES PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE:

Dane osobowe pozyskiwane od Pani/Pana są potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:

1) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed zawarciem umowy (np. dokonania wyceny, powiadomienia o dostępności produktu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

2) zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przez czas niezbędny do wykonania umowy, w tym dokonania rozliczeń w formie zapłaty za towar,

3) wypełnienia obowiązku związanego z zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a obejmujących m.in.:

-obsługę rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (przez czas trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi),

- obwiązki wynikające z prowadzenia dokumentacji księgowej w oparciu o przepisy o rachunkowości,

- obowiązki wynikające z odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia,

 4)  realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w następujących przypadkach:

- zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy, termin przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa cywilnego,

- zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji,

- ochrony przed próbami oszustwa – przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie.

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. W przypadku umowy sprzedaży lub prowadzenia konta podanie danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy, ponieważ podanie Pani/ Pana danych osobowych jest niezbędne m. in. do:

- złożenia zamówienia i dostawy zamówionego towaru,

- założenia konta internetowego w naszym sklepie internetowym,

- wystawienia faktury w związku z zawarta umową sprzedaży,

- obsługi roszczeń reklamacyjnych lub/i gwarancyjnych (w przypadku ich udzielenia), oraz oświadczeń w zakresie odstąpienia od umowy.

POTENCJALNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:

- naszym pracownikom i współpracownikom posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, którzy mają dostęp do danych osobowych w związku z pełnionymi przez nich obowiązkami służbowymi,

- pomiotom prowadzącym przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji – w celu dostarczenia przesyłek,

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek,

- zakładami ubezpieczeń – w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych,

- podmiotom świadczącym usługi podatkowe, audytowe, rachunkowe, prawne,

- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)- w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia usługi polecenia zapłaty,

- podmiotom prowadzącym działalność kredytową (banki) – w celu zapewnienia kredytowania na zakup naszych produktów i w celu dokonania zwrotów,

- podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie niezapłacenia ceny w terminie za zakupiony towar.

PRAWA KLIENTA SKLEPY INTERNETOWEGO W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje  Panu/Pani prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o swoich danych osobowych,  w tym uzyskania kopii danych na podstawie art. 15 RODO,

- sprostowania lub uzupełnienia danych, na podstawie art. 16 RODO, jeżeli są one nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych,

- usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody lub złożonego oświadczenia, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,

- wniesienia ograniczenia żądania przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO,

- w przypadkach, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie przez telefon, w drodze korespondencyjnej, za pomocą poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody,

- prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, a tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych można realizować w każdym czasie, występując we właściwym żądaniem:

- e-mailowo, na adres:annobuwie@op.pl

- korespondencyjnie, na adres: ul. B. Chrobrego 64, 32-660 Chełmek

W przypadku otrzymania żądania mamy obowiązek udzielenia Pani/Panu bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

Udzielenie informacji, w związku z przesłanym żądaniem, następuje:

- listem poleconym na podany adres korespondencyjny,

- drogą elektroniczną na podany adres e-mail, chyba że, w żądaniu wyraźnie Pan/Pani :

- przekaże żądanie drogą elektroniczną i nie zażąda udzielenia informacji w innej formie- wówczas informacja zostanie przekazana na wskazany adres e-mail,

-zażąda przekazania informacji ustną i zostanie potwierdzona tożsamość tej osoby, wówczas udzielimy informacji ustnie,

Wszelkie informacje, w tym podjęte działania związane z Pana/Pani żądaniami są wolne od opłat.

O każdym sprostowaniu, uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, na skutek zgłoszonego żądania, poinformujemy każdego odbiorcę któremu dane zostały ujawnione.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych można zapoznać się w Polityce prywatności oraz Regulaminie e-usług, a także kontaktując się z nami :

- listownie, na adres: ul. B. Chrobrego 64, 32-660 Chełmek

- mailowo, na adres: annobuwie@op.pl

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl